Statut

Statut Partii – „Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej”

I. Nazwa, cel i teren działania.

Art.1

Partia używa nazwy: Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej , skrótem partii jest Samoobrona RP, działa w oparciu o Ustawę z dnia 27.06.1997r.o partiach politycznych . (Dz.U. z 2018 poz. 580).

Art.2

 1. Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej jest ogólnonarodową partią polityczną wyrosłą  z tradycji walki  o godne życie Obywateli  Rzeczypospolitej, dążącą do realizacji swojego programu dla dobra Narodu i Państwa Polskiego.

Celem Partii Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej  jest:

 • dążenie do zapewnienia dostatnich warunków bytu Polaków zgodnie z zasadą: Człowiek, Rodzina, Praca, Godność, Godne Życie.
 • zapewnienie  bezpieczeństwa  Polski, jej suwerenności  politycznej i gospodarczej  oraz rozwoju  demokracji i obrony praw  wszystkich obywateli do  dostępu do ochrony zdrowia, uczestnictwa w życiu społecznym i politycznym, dostępu do dóbr kultury, oświaty i nauki na równych zasadach,
 • dbanie o zrównoważony rozwój kraju rozumiany jako tworzenie warunków do równego traktowania  przez organy władzy publicznej wszystkich regionów i środowisk społecznych naszego kraju,
 • ochrona środowiska rozumiana jako prawo ludzi do życia w zdrowym i czystym środowisku naturalnym i korzystających ze zdrowej żywności produkowanej zgodnie z prawami natury,
 • ochrona rodziny jako podstawowej komórki społecznej, traktowanie rodziny przez władze publiczne z szacunkiem i uznanie jej jako jednego z  najważniejszych dóbr społecznych warunkujących rozwój przyszłych pokoleń obywateli naszego kraju.

Znakiem graficznym Partii Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej jest : znak, na owalu okręgu. Na obwodzie, koloru złotego, znajduje się napis Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej. W okręg wewnętrzny wpisany jest kontur Polski, koloru zielonego, kontur  otoczony biało-czerwoną obwódką. W kontur Polski wpisana jest flaga Polska /biało-czerwona/. Okręg wewnętrzny poza obrysem konturu Polski jest koloru granatowego.

Art.3

Partia Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej  działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, może mieć także przedstawicielstwa w polskich ośrodkach za granicą jeżeli nie jest to sprzeczne z ustawodawstwem danego państwa.

Siedzibą władz i organów centralnych Partii Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej jest miasto stołeczne Warszawa.

 

II. Członkowie

Art.4

Członkiem Partii Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej może zostać osoba, która:

 • jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej  ma obywatelstwo polskie
 • ma ukończone 18 lat
 • posiada zdolność do czynności prawnych
 • złożyła pisemną deklarację przystąpienia do partii
 • uiściła opłatę wpisową w wysokości określonej przez  Radę Krajową  Partii w formie uchwały oraz zobowiązała się pisemnie do świadczenia składek członkowskich w wysokości określonej przez Radę Krajową Partii w formie uchwały.

1a. Przynależność do  danej  organizacji wojewódzkiej  związane jest z  miejscem zameldowania, mieszkania, miejscem pracy, lub terenem działania.

2. Członek Partii Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej nie może być członkiem  innej partii, działać na rzecz innej partii albo kandydować do organów władzy publicznej z listy wyborczej innej niż z listy Partii Samoobrona Rzeczpospolita  Polski chyba że uzyska zgodę uprawnionego organu Partii.

Art. 5

O przyjęciu do Partii Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej wnioskuje Przewodniczący Rady Wojewódzkiej a w okresie organizacyjnym Pełnomocnik Przewodniczącego Partii upoważniony do organizowania struktur na terenie danego województwa. Po zakończeniu procesu organizacyjnego na terenie województwa wnioski o przyjmowanie członków mogą być scedowane na Przewodniczących Rad Powiatowych.

Przewodniczący Partii może odmówić przyjęcie danej osoby na członka Partii.

Jeżeli Przewodniczący Rady Wojewódzkiej(Pełnomocnik)lub upoważniony Przewodniczący Rady Powiatowej odmówią przyjęcia deklaracji członkowskiej, zainteresowany może odwołać się bezpośrednio do Przewodniczącego Partii do którego należy ostateczna decyzja o przyjęciu do Partii.

Członkostwo zaczyna się z chwilą przyjęcia.

Członkostwo w Partii wygasa:

 • z powodu śmierci
 • rezygnacji z członkostwa złożonej w formie pisemnej
 • wykluczenia z Partii

Wykluczenie z Partii może nastąpić wobec tych członków, którzy działają wbrew Statutowi, utrudniają realizację programu Partii, podważają  jedność Partii oraz działają w sposób urągający dobremu imieniu Partii.

W przypadku wykluczenia z Partii każdy członek ma prawo odwołać się do władz Partii według procedury zatwierdzonej przez Radę Krajową Partii.

Ostateczną decyzję o wykluczeniu z Partii podejmuje Przewodniczący Partii.

W przypadku wykluczenia z Partii, członkostwo  ustaje z chwilą podjęcia decyzji przez Przewodniczącego Partii.

Wykluczony członek Partii po upływie roku od momentu wykluczenia może ponownie ubiegać się o przyjęcie do Partii.

 

III. Prawa i obowiązki członków

Art.6

Wszyscy członkowie Partii Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej mają równe prawa.

Członek Partii  ma prawo:

 • uczestniczyć w życiu politycznym Partii
 • współtworzyć program Partii
 • brać udział w dyskusjach wewnątrzpartyjnych
 • wybierać i być wybieranym do władz wszystkich szczebli
 • ubiegać się o kandydowanie w wyborach powszechnych z rekomendacji 

Partii  do organów władzy publicznej

 • uzyskiwać informacje o działalności Partii oraz jej przedstawicieli w organach władzy publicznej
 • korzystać z obrony Partii w przypadku doznania krzywd w czasie działalności publicznej i politycznej
 • ubiegać się o pomoc Partii w trudnych sytuacjach życiowych.

3. Każdy członek Partii Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej ma obowiązek:

 • rzetelnie wypełniać powinności obywatelskie i społeczne
 • przestrzegać zasad zapisanych w Statucie oraz uchwał i zarządzeń władz Partii Samoobrona  Rzeczpospolitej Polskiej
 • przestrzegać dyscypliny partyjnej
 • upowszechniać i realizować program Partii
 • brać czynny udział w działaniach Partii
 • strzec jedności programowej i organizacyjnej
 • zjednywać nowych sympatyków i zwolenników Partii
 • płacić terminowo składki członkowskie.

 

IV. Struktura organizacyjna Partii

Art.7

Jednostki organizacyjne Partii Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej tworzy się w oparciu o podział terytorialny kraju.

Podstawową jednostką organizacyjną jest koło.

Jednostkami organizacyjnymi są:

 • gminna organizacja partyjna 
 • powiatowa  organizacja partyjna
 • wojewódzka organizacja partyjna
 • krajowa organizacja partyjna

Dla potrzeb poszczególnych kampanii wyborczych Przewodniczący Partii może powoływać struktury terenowe odpowiadające Ustawie Ordynacja Wyborcza.

 

V. Władze Partii

Art.8

Uchwały władz partyjnych wszystkich szczebli zapadają zwykłą większością  głosów w głosowaniu jawnym, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania, o ile statut nie stanowi inaczej.

Władze i organa Partii Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej pochodzą z wyboru w głosowaniu tajnym względna większością głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania chyba, że Statut stanowi inaczej.

Kadencja władz Partii Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej  trwa 4 lata.

 

VI. Władze Krajowe

Art. 9

Najwyższą władzą ustawodawcza Partii Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej jest Krajowy Kongres  Partii zwoływany  nie rzadziej niż co 4 lata.

Krajowy Kongres Partii zwołuje Rada Krajowa.

Na wniosek Przewodniczącego Partii lub 2/3 składu Rady Krajowej może zostać zwołany Krajowy Kongres Nadzwyczajny.

W Krajowym Kongresie uczestniczą z prawem głosu delegaci wybrani przez Kongresy Wojewódzkie w liczbie określonej przez Radę Krajową oraz z urzędu jako goście, Przewodniczących Rad Wojewódzkich  i ustępujący członkowie Rady Krajowej nie będący delegatami.

W Krajowym Kongresie  Nadzwyczajnym uczestniczą delegaci wybrani na poprzednim Krajowym Kongresie oraz Przewodniczący Rad Wojewódzkich.

Między Kongresami Krajowymi Rada Krajowa ma prawo zwoływać Krajowe Konferencje Programowe.

Krajowe Konferencje Programowe maja prawo podejmować wiążące decyzje dotyczące Programu Partii i kierunków polityki Partii.

Krajowe Konferencje Partii nie mogą dokonywać wyboru ani zmian władz partyjnych.

W Krajowych Konferencjach Programowych uczestniczą delegaci na Kongres Krajowy, Przewodniczący Rad Wojewódzkich oraz eksperci zaproszeni przez Radę Krajową.

Krajowy Kongres i Krajowy Kongres Nadzwyczajny zwołuje się z  dwumiesięcznym wyprzedzeniem i podaniem porządku obrad.

Do zadań Krajowego Kongresu Partii należy w szczególności:

 • uchwalenie programu Partii
 • ocena działalności Partii
 • przyjęcie sprawozdania z działalności Rady Krajowej
 • wybór Rady Krajowej i Krajowej Komisji Rewizyjnej w liczbie określonej Uchwałą Kongresu
 • wybór Przewodniczącego Partii, który kieruje bieżącymi pracami Prezydium Rady Krajowej
 • uchwalenie zmian w Statucie większością 2/3 głosów.

Krajowy Kongres Partii Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej wybiera Radę Krajową Partii w głosowaniu tajnym względną większością głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

Liczebność Rady Krajowej ustala Krajowy Kongres poprzez przyjęcie odpowiedniej uchwały.

Jeżeli w trakcie trwania kadencji liczebność Rady Krajowej określona i wybrana przez Krajowy Kongres zmniejszy się co najmniej o 1/3 Przewodniczący Partii ma prawo zgłosić kandydatów do Rady Krajowej do uzupełnienia składu.

W trakcie trwania kadencji decyzję o uzupełnieniu składu podejmuje Rada Krajowa w formie uchwały podjętej w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów.

 

Art. 10

Rada Krajowa Partii Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej  jest najwyższą władzą uchwałodawczą między Kongresami Partii.

Kadencja Rady Krajowej Partii Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej trwa 4 lata.

Rada Krajowa zwoływana jest na wniosek Przewodniczącego Partii nie rzadziej niż raz na pół roku.

Do zadań Rady Krajowej należy w szczególności:

– określenie kierunków polityki partii zgodnie z uchwałami Krajowego Kongresu

– sprawowanie nadzoru na działalnością Prezydium Rady Krajowej

– określenie trybu i zasad połączenia z inną partią lub innymi partiami

– uchwalanie ordynacji wyborczej do władz partii, regulaminów władz,

zasad działania struktur partii oraz zasad postępowania dyscyplinarnego i zasad etyki społecznej

– powoływanie zespołów problemowych

– rozpatrywanie sprawozdań Prezydium Rady Krajowej

– zatwierdza roczne sprawozdania finansowe

– zwołuje Wojewódzkie Kongresy Nadzwyczajne.

Rada Krajowa w terminie nie dłuższym niż trzy miesiące od wyboru przez Krajowy Kongres wybiera ze swego grona w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy statutowego składu Rady Krajowej członków Prezydium w liczebności określonej uchwałą przez Radę Krajową. 

Przewodniczący Partii z pośród członków Prezydium wyłania od 2 do 3 wiceprzewodniczących Partii, sekretarza i skarbnika. 

Kadencja Przewodniczącego Partii trwa 4lata. 

Kadencja Prezydium Rady Krajowej trwa do końca kadencji Rady Krajowej z której wyłonione zostało Prezydium. 

Do zadań Przewodniczącego partii należy w szczególności:

– reprezentowanie partii na zewnątrz

– kierowanie bieżącą działalnością partii

– kierowanie pracami Prezydium Rady Krajowej

– zwoływanie pierwszych posiedzeń władz partii

– wnioskowanie w sprawach, o których mowa w innych przepisach statutu w tym powoływania i odwoływania członków władz partii

– określenie zakresu zadań i kompetencji  o których mowa wyżej

– tworzenie i znoszenie jednostek organizacyjnych przy pomocy których

kieruje bieżącą działalnością partii.

10. Do reprezentowania Partii Samoobrona RP na zewnątrz, upoważniony jest –  Przewodniczący Partii Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej

Do zaciągania zobowiązań majątkowych upoważniony jest – Przewodniczący Partii Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej.

12. Władzą wykonawcza na szczeblu krajowym jest Prezydium Rady Krajowej.

 

VII. Władze Wojewódzkie

Art. 11

Najwyższą władzą uchwałodawczą w województwie jest Kongres Wojewódzki Partii zwoływany  nie rzadziej niż co 4 lata.

Kongres Wojewódzki Partii zwołuje  Rada Wojewódzka.

W Kongresie Wojewódzkim uczestniczą delegaci wybrani przez Kongresy Powiatowe w liczbie określonej przez Radę Wojewódzka.

Do zadań Kongresu Wojewódzkiego należy:

– określenie programu działania Partii w województwie

– ocena działalności Partii w województwie

– przyjęcie sprawozdania z działalności Rady Wojewódzkiej

– wybór Rady Wojewódzkiej w liczbie określonej Uchwałą Kongresu

– wybór Przewodniczącego Rady Wojewódzkiej, który kieruje pracami Prezydium Rady Wojewódzkiej.

Rada Wojewódzka:

– określa politykę Partii w województwie

– zatwierdza po uzgodnieniu z Prezydium Rady Krajowej listy kandydatów

do sejmiku wojewódzkiego i kandydatów na prezydentów miast

– podejmuje decyzję o porozumieniach wyborczych i powyborczych na

szczeblu województwach po wcześniejszym uzgodnieniu z Prezydium

Rady Krajowej

– wybiera ze swego grona Prezydium Rady Wojewódzkiej w liczbie

określonej w formie podjętej uchwały.

Prezydium Rady Wojewódzkiej sprawuje władzę wykonawczą Partii na terenie województwa.

 

VIII. Władze Powiatowe

Art.12

Najwyższą władzą uchwałodawczą w powiecie jest Zjazd Powiatowy Partii zwoływany  nie rzadziej niż co 4 lata.

W  Zjeździe Powiatowym uczestniczą  delegaci wybrani przez  Ogólne Zebrania Gminne w liczbie określonej przez  Radę Powiatu.

Do zadań  Zjazdu Powiatowego należy:

– określenie programu działania Partii w powiecie

– ocena działalności Partii w powiecie

– przyjęcie sprawozdania z działalności Rady Powiatowej

– wybór Rady Powiatowej w liczbie określonej Uchwałą Zjazdu

– wybór Przewodniczącego Rady Powiatowej, który kieruje pracami

Prezydium Rady Powiatowej.

Prezydium Rady Powiatowej jest władzą wykonawczą Partii na terenie powiatu.

 

IX. Władze Gminne

Art. 13

Najwyższą władzą uchwałodawczą w gminie jest Ogólne Zebranie Gminne członków Partii Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej.

W ogólnym zebraniu  Gminnym uczestniczą członkowie Partii  z danej gminy.

3.  Do zadań Ogólnego Zebrania Gminnego należy:

– określenie programu działania  Partii w gminie

– ocena działalności Partii w gminie

-przyjęcie sprawozdania gminnej organizacji partyjnej

– wybór Przewodniczącego Gminnej Organizacji Partyjnej

– wybór delegatów na Zjazd Powiatowy w liczbie określonej uchwałą

Rady Wojewódzkiej.

 

X. Koło Partii

Art. 14

Koło  Partii Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej  może zostać utworzone co najmniej z 5 członków Partii mieszkających w tej samej miejscowości. Z chwilą ukonstytuowania się władz Gminnych Partii struktury koła ulegają likwidacji.

2. Pracami koła kieruje Przewodniczący wybrany na zebraniu członków koła.

 

XI. Organy kontrolne

Art. 15

Funkcje kontrolna w Partii Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej wykonują:

– Krajowa Komisja Rewizyjna oraz wojewódzkie komisje rewizyjne.

Krajową Komisję Rewizyjną wybiera Krajowy Kongres w liczbie określonej uchwałą Kongresu.

Wojewódzkie komisje rewizyjne wybierają kongresy wojewódzkie w liczbie określonej uchwałą kongresów wojewódzkich.

Komisje rewizyjne wybierają ze swego składu przewodniczącego i nie więcej niż dwóch wiceprzewodniczących.

Krajowa Komisja Rewizyjna pracuje na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.

Krajowa Komisja Rewizyjna ocenia gospodarkę finansowa Partii .

Przedstawia Radzie Krajowej Partii co najmniej raz w roku informacje o wynikach swych prac oraz przedkłada stosowne wnioski.

Składa Krajowemu Kongresowi sprawozdanie ze swej działalności oraz wnioski dotyczące działalności Rady Krajowej w okresie kadencji.

Krajowa Komisja Rewizyjna może wydawać wytyczne do pracy wojewódzkich komisji rewizyjnych.

Krajowa Komisja Rewizyjna może kontrolować także wojewódzkie organy Partii.

Wojewódzkie komisje rewizyjne oceniają gospodarkę finansowa wojewódzkich, powiatowych i gminnych organów Partii.

Wnioski ze swojej działalności przedstawiają przynajmniej raz w roku radom wojewódzkim Partii.

Wojewódzkie komisje rewizyjne składają sprawozdania ze swojej działalności oraz wnioski dotyczące działalności rad wojewódzkich kongresom wojewódzkim Partii.

 

XII. Majątek i finanse Partii

Art. 16

1. Majątek Partii powstaje z:

– składek członkowskich

– darowizn, spadków i zapisów

– subwencji i dotacji z budżetu państwa

– dochodów z majątku partii, w szczególności z odsetek od środków

finansowych gromadzonych na kontach i lokatach bankowych.

Źródła finansowania Partii Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej są jawne.

3. Sporządzanie i zatwierdzanie informacji o działalności finansowej partii

leży w gestii Krajowej Komisji Rewizyjnej.

 

XIII. Przepisy końcowe

Art. 17

Wysokość  składek członkowskich określa Rada Krajowa na wniosek Prezydium Rady Krajowej.

Art. 18

W okresie organizacyjnym  do czasu odbycia pierwszego Krajowego Kongresu Partii, i pierwszych Zjazdów Wojewódzkich, Powiatowych i Gminnych stosowne struktury terenowe  tworzy się na zasadzie powoływania pełnomocników upoważnionych do wykonywania prac organizacyjnych.

Pełnomocników powołuje i odwołuje Przewodniczący Partii.

Art. 19

Jeśli Statut nie określa inaczej wszelkie uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności  co najmniej połowy uprawnionych do głosowania chyba że przepisy statutu, regulaminów lub ordynacji wyborczych do władz partii stanowią inaczej. W przypadku, gdy w chwili rozpoczęcia posiedzenia władz partii nie uczestniczy w nim liczba osób uprawnionych do głosowania, o których mowa wyżej , właściwa osoba, która zgodnie z przepisami statutu władna jest do zwoływania lub przewodniczeniu obradom zarządza zamknięcie jej obrad albo zwołuje bezzwłocznie w tym samym dniu drugi termin jej posiedzenia. W trakcie obrad zwołanych w drugim terminie uchwały zapadają w obecności co najmniej ¼ uprawnionych do głosowania o ile postanowienia statutu , ordynacji wyborczej do władz partii lub regulaminów nie stanowią inaczej. W głosowaniu jawnym w przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego obrad.

Art. 20

Partia może ulec rozwiązaniu, połączeniu z inną partią lub innymi partiami w drodze uchwały podjętej przez Krajowy Kongres Partii większością 2/3 głosów, w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

Warszawa